Условия за ползване

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ "ОФИС ХИТ" ЕООД УСЛУГИ

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които "Офис ХИТ" ЕООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина officehit.bg. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на "Офис ХИТ" ЕООД или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него.Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра "Офис ХИТ" ЕООД IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Предмет на Общите условия
Чл. 1. "Офис ХИТ" ЕООД предоставя предвидените в настоящите Общи условия услуги.

Права и задължения на Потребителя
Чл. 2. Възможност на Потребителя да разглежда и поръчва обявените стоки на Интернет магазина на "Офис ХИТ" ЕООД.
Чл. 3. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Чл. 4. Потребителят, регистриран като член на officehit.bg, носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителя е длъжен незабавно да уведомява "Офис ХИТ" ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Чл. 5. Потребителя е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата officehit.bg.
Чл. 6. Всеки потребител, независимо дали е клиент на "Офис ХИТ" ЕООД се задължава при ползване на услугите:
ал. 1. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
ал. 2. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
ал. 3. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
ал. 4. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "Офис ХИТ" ЕООД услуги;
ал. 5. да уведомява незабавно "Офис ХИТ" ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
ал. 6. да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
ал. 7. да не извършва злоумишлени действия;
Чл. 7. Със зареждане на която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на "Офис ХИТ" ЕООД, Потребителят, независимо дали се е регистрирал като клиент на магазина или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Интернет магазина и са достояние на всеки потребител.

Права и задължения на "Офис ХИТ" ЕООД
Чл. 8. "Офис ХИТ" ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
Чл. 9. "Офис ХИТ" ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на "Офис ХИТ" ЕООД или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "Офис ХИТ" ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
Чл. 10. "Офис ХИТ" ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "Офис ХИТ" ЕООД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. "Офис ХИТ" ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез "Офис ХИТ" ЕООД.
Чл. 11. "Офис ХИТ" ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. "Офис ХИТ" ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпът или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на "Офис ХИТ" ЕООД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
Чл. 12. "Офис ХИТ" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на "Офис ХИТ" ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "Офис ХИТ" ЕООД.
Чл. 13. Потребителя е длъжен да обезщети "Офис ХИТ" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра или в указателя на "Офис ХИТ" ЕООД изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез "Офис ХИТ" ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката.
Чл. 14. "Офис ХИТ" ЕООД има право да събира и използва информация относно своите Потребители, независимо дали са регистрирани като членове на officehit.bg
Чл. 15. Информацията по предходния член може да бъде използвана от "Офис ХИТ" ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@officehit.bg. "Офис ХИТ" ЕООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които "Офис ХИТ" ЕООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
Чл. 16. "Офис ХИТ" ЕООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия
Чл. 17. "Офис ХИТ" ЕООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

Изменение на Общите условия
Чл. 18. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Офис ХИТ" ЕООД. Също има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. "Офис ХИТ" ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в срока, че не е съгласен с промените, то "Офис ХИТ" ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

Преходни и заключителни разпоредби
Чл. 19. Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата officehit.bg на своя компютър.
Чл. 20. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя.
Чл. 21. Телефони и e-mail за контакти са обявени на officehit.bg